top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – toepasselijkheid

  1. Op deze pagina staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere aanbieding die Weelde  doet, op iedere offerte die Weelde uitbrengt, op alle brainstormsessies die Weelde met een (potentiële) opdrachtgever heeft, op alle opdrachten die door Weelde  worden verstrekt (daaronder begrepen vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten), op alle pitches waaraan Weelde deelneemt en op alle (andere) overeenkomsten tussen Weelde  en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

  2. Afspraken die met Weelde  worden gemaakt nadat akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, en strijdig zijn met (een van) de algemene voorwaarden, gaan vóór op de betreffende bepaling uit de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – offertes en aanbiedingen

2.1   Alle aanbiedingen en offertes van Weelde  zijn vrijblijvend. Dat wil zeggen dat een aanbieding van Weelde  niet verplicht tot acceptatie van een bestelling of opdracht onder dezelfde voorwaarden van de aanbieding. Dat is alleen anders als er een termijn voor aanvaarding in het aanbod is genoemd. Als de opdrachtgever binnen de gestelde termijn ingaat op het aanbod van Weelde , is Weelde  in dat geval gehouden aan de voorwaarden uit de aanbieding. 

2.2   De door Weelde  gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Daarna vervalt de offerte. Uiteraard staat het opdrachtgever vrij om Weelde  opnieuw te vragen een offerte uit te brengen. 

2.3   De in de offerte en/of overeenkomst genoemde (uitvoerings)data zijn altijd richtlijnen en nooit fatale termijnen. Voor schade als gevolg van overschrijding van deze richtlijnen is Weelde  niet aansprakelijk.

2.4   Een samengestelde prijsopgave verplicht Weelde  niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht of bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; ook niet als het aanbod of het gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn is aanvaard door de klant.

2.5   Een wijziging in de opdracht en/of overeenkomst is alleen van kracht als de wijziging schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3 – totstandkoming & uitvoering

3.1   Een overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) te kennen heeft gegeven akkoord te zijn met de door Weelde  verstuurde offerte en/of aanbieding, of door de bevestiging per e-mail door Weelde van een (telefonische) opdracht.

3.3   Opdrachtgever verstrekt voor en bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die Weelde  nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dat zijn in elk geval de gegevens waarvan Weelde  aangeeft dat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, maar ook de gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (deugdelijk) uitvoeren van de overeenkomst (“Gegevens“). Een eventuele uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Gegevens aan Weelde  ter beschikking zijn gesteld. 

3.4   Het niet tijdig verstrekken van de Gegevens komt voor risico van opdrachtgever. Weelde  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tijdig verstrekken van de Gegevens waardoor de uitvoering van de overeenkomst later aanvangt of later wordt uitgevoerd dan aanvankelijk gepland of gewenst.  

 

Artikel 4 - overeenkomst

De overeenkomst die Weelde  met opdrachtgever sluit, is altijd een ‘overeenkomst van opdracht’, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 – crew

5.1   Weelde  is bevoegd om (gespecialiseerde) derden (crew) in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk daarvan is afgeweken. 

5.2   Weelde  is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde. Als de ingeschakelde derde schade toebrengt aan een derde of aan de opdrachtgever van Weelde , is de ingeschakelde derde hiervoor zelf aansprakelijk.  

 

Artikel 6 – honorarium & meerwerk

6.1   De prijzen genoemd in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en eventuele in de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten zoals transportkosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden. Tenzij deze kosten anders worden opgenomen in de offerte.

6.2   Partijen kunnen een vast honorarium overeenkomen voor de werkzaamheden die zijn opgenomen en beschreven in de offerte/opdrachtbevestiging en dus onder de scope van de opdracht vallen.  

6.3   Werkzaamheden die buiten de overeengekomen en omschreven opdracht vallen, kwalificeren als meerwerk. Als sprake is van meerwerk brengt Weelde  haar gebruikelijke uurtarief in rekening, bovenop het overeengekomen honorarium.

6.4   Het staat Weelde  vrij om een betaling toe te wijzen aan de oudste openstaande factuur en dus te verrekenen.  

6.5   Als Weelde  een (losse) opdracht krijgt waarvoor partijen géén (vast) honorarium zijn overeengekomen, geldt dat Weelde  haar vergoeding berekent aan de hand van het aantal bestede uren onder toepassing van het gebruikelijke uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

 

         Artikel 7 – facturering en betaling

7.1   Facturen dienen – zonder verrekening of opschorting – binnen 14 dagen te zijn voldaan.

7.2   Eventuele klachten ten aanzien van een factuur dienen uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Weelde . Daarna wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur. Het indienen van een klacht of het protesteren tegen de (hoogte van een) factuur, schort de betalingsverplichting niet op.

7.3   Als opdrachtgever niet op tijd de factuur van Weelde  voldoet, is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Als na aanmaning de factuur nog steeds niet is betaald, is Weelde  gerechtigd maximaal 20% buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen.

7.4   Als er een of meerdere facturen onbetaald worden gelaten, staat het Weelde  vrij om haar werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Voor schade als gevolg van die opschorting kan Weelde  niet worden aangesproken.

7.5   Weelde  is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als opdrachtgever conform artikel 7.3 in verzuim is en opdrachtgever na te zijn aangemaand niet binnen de gestelde betalingstermijn alsnog aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Weelde  is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze ontbinding.

 

Artikel 8 – aansprakelijkheid

8.1   Weelde  is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst. Behalve als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

8.2   Als de aansprakelijkheid van Weelde  komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Weelde  uitkeert in het voorkomende geval of, indien uitkering van een verzekeraar niet aan de orde is, tot maximaal de waarde van de overeenkomst waaruit de schade is voortgevloeid.

8.3   Weelde  is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie. Ook doet opdrachtgever/opdrachtnemer uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW (opheffen van nadeel).  

8.4   Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Weelde , schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Oftewel, als opdrachtgever Weelde  aansprakelijk stelt, blijft hij gehouden de betalingsverplichtingen na te komen.

8.5   In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Weelde  en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als Weelde  daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

8.6   Weelde  wordt door opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst. Ook de kosten die Weelde  maakt door een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.

 

Artikel 9 – ontbinding en (tussentijdse) opzegging

9.1   Het staat Weelde  vrij om de overeenkomst per direct te ontbinden als er gerede twijfel bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Daar is sprake van als er surseance of faillissement is aangevraagd, beslag is gelegd ten laste van de opdrachtgever, of als andere omstandigheden tot de gerede twijfel leiden. Wat Weelde  ten tijde van de ontbinding al heeft geleverd of voldaan, valt niet onder de ongedaanmakingsverplichting. De vordering die Weelde heeft op de opdrachtgever is in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

9.2   De opdracht aan Weelde  kan niet kosteloos tussentijds worden opgezegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is bij tussentijdse beëindiging – los van de opdrachtsom - de door Weelde  gemaakte kosten (huur locatie, crew, apparatuur, verplichtingen jegens ingeschakelde derden) verschuldigd, voor zover deze niet in de opdrachtsom begrepen waren.

 

Artikel 10 – intellectueel eigendomsrecht

10.1         Intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens en/of door de uitvoering van de opdracht, komen toe aan Weelde . De opdracht zal nooit een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever inhouden.   

10.2 Als de opdracht bestaat uit het uitvoeren van een door Weelde  ontwikkeld (creatief) concept, dient opdrachtgever de rechten van Weelde  te respecteren en zich te onthouden van het kopiëren van het concept. Voor zover rechten van intellectueel eigendomsrecht worden geschonden door opdrachtgever, zal Weelde  de schade die zij daardoor lijdt, op opdrachtgever verhalen.

 

Artikel 11 – portfolio

Tenzij opdrachtgever te kennen heeft gegeven hiertegen bezwaar te hebben, gebruikt Weelde  beeldmateriaal (foto’s en film) van het resultaat van de opdracht voor haar portfolio, door ze te vertonen op de website en social media (Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.) of door ze in besloten sfeer te tonen (bijvoorbeeld) via een iPad aan mogelijke opdrachtgevers.

 

Artikel 12 – klachten

         Klachten over de producten of diensten van Weelde  dienen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week na de levering van het product of dienst kenbaar te worden gemaakt, of anders binnen de termijn die is gegeven bij het opleveren van het product of de dienst. Na het verstrijken van deze klachttermijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met het geleverde en kan opdrachtgever geen beroep meer doen op een eventueel gebrek in de prestatie. Voor aanpassingen en wijzigingen die door Weelde  op verzoek van opdrachtgever worden verricht na afloop van de (gestelde) termijn, brengt Weelde haar gebruikelijke uurtarief in rekening.

 

Artikel 13 – toepasselijk recht

14.1 Op onze rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen met betrekking tot onze overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd

bottom of page